Privacy Statement

Privacy Statement voor de verwerking van persoonsgegevens door Kerckhoffs & Lasonder Gerechtsdeurwaarders en Incassospecialisten, hierna te noemen Kerckhoffs & Lasonder. Dit Privacy Statement van Kerckhoffs & Lasonder is van kracht met ingang van 25 mei 2018.

Kerckhoffs & Lasonder is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Kerckhoffs & Lasonder houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de AVG stelt.

Dit Privacy Statement beschrijft algemene privacy practices van Kerckhoffs & Lasonder met betrekking tot de door ons verzamelde, gebruikte en uitgewisselde persoonsgegevens over consumenten en andere personen binnen de organisaties van onze klanten, zakenpartners en leveranciers, alsmede andere organisaties waarmee Kerckhoffs & Lasonder een zakelijke relatie heeft of overweegt.

Verwerken en verzamelen van persoonsgegevens

Rechtsgronden verzamelen en verwerken persoonsgegevens

Kerckhoffs & Lasonder is op grond van de volgende gronden bevoegd uw gegevens te verzamelen en te verwerken als:

 • de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden; of
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen; of
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust; of
 • de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen; of
 • de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen; of
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Wanneer verzamelt Kerckhoffs & Lasonder persoonsgegevens?

Vanaf het moment dat u onze website bezoekt of contact met ons opneemt in verband met de door ons te leveren diensten worden uw persoonsgegevens verzameld.

Waarom verzamelt Kerckhoffs & Lasonder persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens onder meer voor de uitvoering van onze dienstverlening en om die dienstverlening bij u onder de aandacht te brengen en u daarover op de hoogte te houden. Meer specifiek verwerken wij persoonsgegevens:

 • om de voor Kerckhoffs & Lasonder geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • om de incassowerkzaamheden van Kerckhoffs & Lasonder uit te voeren in opdracht van onze opdrachtgevers en, in het geval van outsourcingsdiensten, om het debiteurenbeheer namens onze opdrachtgevers uit te voeren;
 • om u te informeren over onze dienstverlening, vakinhoudelijke informatie en/of overige activiteiten en
 • om u namens Kerckhoffs & Lasonder aanbiedingen te kunnen doen in bijvoorbeeld nieuwsbrieven;
 • om u gebruik te kunnen laten maken van en toegang te verlenen tot onze besloten website, portals en andere online omgevingen.

De verzamelde persoonsgegevens hebben wij nodig voor het aanbieden van onze diensten. Een deel van deze persoonsgegevens is verplicht om gebruik van onze dienstverlening mogelijk te maken.

Daarnaast verzamelen wij aanvullende (persoons)gegevens waarmee wij onze dienstverlening kunnen afstemmen op uw specifieke kwaliteiten en wensen.

Welke persoonsgegevens verzamelt Kerckhoffs & Lasonder?

Om de taken van Kerckhoffs & Lasonder uit te voeren verzamelt ons kantoor persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens kunt u zelf aan ons verstrekken, worden door onze opdrachtgevers aangeleverd of door dataleveranciers (zoals overheidsregisters) tijdens het uitvoeren van onze taken toegevoegd. Hierbij maken wij onderscheid in de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Personalia van uzelf en eventuele partner, zoals naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Financiële gegevens, zoals inkomen, bezittingen en schulden;
 • Identificerende gegevens, zoals Burgerservicenummer, transacties en inloggegevens;
 • Gegevens over uw contactmomenten met ons kantoor, zoals e-mailcontact en telefoongesprekken;
 • Bedrijfsgegevens als de naam, het geslacht en de contactgegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer) om de incassowerkzaamheden of het debiteurenbeheer uit te voeren.

Doeleinden verzamelde persoonsgegevens

Kerckhoffs & Lasonder gebruikt persoonsgegevens voor verschillende doelen.
Deze doelen zijn:

 • Uitoefenen van ambtelijke taken (zoals dagvaarden, betekenen, beslaglegging en ontruimingen) als bedoeld in artikel 2, eerste lid Gerechtsdeurwaarderswet;
 • Uitoefening van niet-ambtelijke werkzaamheden (zoals minnelijke incassodiensten) zoals bedoeld in artikel 20 Gerechtsdeurwaarderswet.

Beveiliging en uitwisseling van persoonsgegevens

Beveiliging en nauwkeurigheid gegevens

Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. Kerckhoffs & Lasonder implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Zo versleutelen wij bijvoorbeeld bepaalde gevoelige persoonsgegevens, zoals creditcardgegevens, wanneer we die gegevens via internet verzenden en worden persoonsgegevens niet buiten Europa opgeslagen. Ook van de organisaties waarmee wij samenwerken verlangen we dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. De te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van onze klanten en/of de betreffende betrokkenen. Verder behandelen wij de persoonsgegevens natuurlijk uitermate vertrouwelijk.

Wanneer wij actief zijn in de hoedanigheid van verwerker van persoonsgegevens bieden wij onze klanten proactief een verwerkersovereenkomst aan, waarin wij bijvoorbeeld ingaan op de wetgeving omtrent datalekken. Wij beschikken over een datalekprotocol en monitoren nauwgezet op eventuele inbreuken. In onze verwerkersovereenkomst anticiperen wij nu al volledig op de inwerkingtreding van de AVG.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Kerckhoffs & Lasonder ontvangt uw persoonsgegevens. Kerckhoffs & Lasonder zal uw persoonsgegevens in geen geval verkopen aan derden of doorsturen naar derde landen buiten de EU. Daarnaast zal Kerckhoffs & Lasonder uw persoonsgegevens enkel verstrekken aan derden wanneer wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren of onder de aandacht te brengen, zoals om u voor te stellen aan onze opdrachtgevers en om u aanbiedingen te kunnen doen en op de hoogte te kunnen houden van onze dienstverlening.

Uw rechten

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens
Wanneer wij uw gegevens verwerken, heeft u een aantal rechten:

 • Het intrekken van de toestemming voor de verwerking (indien van toepassing);
 • Verzoek tot inzage van de gegevens die wij in ons bezit hebben;
 • Verzoek tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van (onjuiste) persoonsgegevens;
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens (verzet);
 • Verzoek tot het overdragen van persoonsgegevens (dataportabiliteit).

Het recht om een klacht in te dienen

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kerckhoffs & Lasonder, indien uw persoonsgegevens worden gebruik voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketing- en verkoopactiviteiten.

Ter informatie

Bij het indienen van een verzoek of een klacht wilt Kerckhoffs & Lasonder u op het volgende attenderen:

De gegevens die wij verkrijgen via openbare registers of uittreksels kunnen wij niet corrigeren; en
Geef bij uw verzoek altijd duidelijk aan wie u bent, bijvoorbeeld door het meezenden van een kopie van uw identiteitsbewijs, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Als u vindt dat ons kantoor niet op de juiste manier handelt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie houdt toezicht op naleving van uw rechten ten aanzien van het verwerken van privacygevoelige informatie. Voor meer informatie over de toezichthouder verwijzen wij u door naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Onze plichten

Verwerkingsregister

Op grond van de AVG is Kerckhoffs & Lasonder verplicht om registers bij te houden. Dit betreft een register omtrent toestemming betrokkene, de verwerkingshandelingen die zijn toegepast op persoonsgegevens en datalekken. In deze registers dienen wij aan de toezichthoudende autoriteit Autoriteit Persoonsgegevens aan te tonen dat ons kantoor de AVG naleeft.

Meldplicht

Kerckhoffs & Lasonder doet er alles aan om oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Wanneer Kerckhoffs & Lasonder wel een datalek constateert, dan brengt Kerckhoffs & Lasonder zonder enige vorm van vertraging de Autoriteit Persoonsgegevens daarvan op de hoogte. Kerckhoffs & Lasonder brengt de nadelige gevolgen in kaart en zorgt voor de nodige organisatorische en technische maatregelen om een herhaling van een datalek te voorkomen.

Geheimhouding

Kerckhoffs & Lasonder en haar werknemers houden zich aan de geheimhoudingsplicht en geven zonder uw toestemming geen gegevens aan andere, niet betrokken organisaties, familieleden of kennissen. Wij schermen uw persoonsgegevens af wanneer er sprake is van een bijzondere persoonlijke omstandigheid. Een voorbeeld is een geheim adres.

Bewaartermijn

Kerckhoffs & Lasonder bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan de wettelijk gestelde bewaartermijnen. Dit geldt voor ook voor de telefoonnotities, documenten en overige gegevens van administratieve aard. Bovendien verwijderen wij uw persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Wijzigingen Privacy Statement

Kerckhoffs & Lasonder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Disclaimer

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Contact met ons opnemen

Mocht u vragen hebben met betrekking tot dit Privacy Statement, wilt u één van uw rechten uitoefenen of heeft u een klacht, dan kunt u altijd contact met ons opnemen: