Deel dit artikel via

Auteur: Naam Auteur

Damoclesbeleid Gemeenten in combinatie met Bewijsrapportage.nl

De burgemeester van onder andere de Gemeente Hoorn heeft de bevoegdheid om op basis van artikel 13b van de Opiumwet woningen en lokalen te sluiten. Bij de uitoefening van deze bevoegdheid beschikt de burgemeester over beleidsvrijheid. De burgemeester van Hoorn heeft eind 2016 beleid vastgesteld waarin wordt aangegeven op welke manier invulling wordt gegeven aan de bevoegdheid van artikel 13b van de Opiumwet.

Artikel 13b lid 1 Opiumwet luidt als volgt;

“De burgemeester is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in woningen of lokalen dan wel in of bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanweizg is”.

Het doel van artikel 13b Opiumwet is de preventie en beheersing van de uit het drugsgebruik voortvloeiende risico’s voor de volksgezondheid en het voorkomen van nadelige effecten van de handel in en het gebruik van drugs op het openbare leven en andere lokale omstandigheden. Beoogd wordt het definitief doorbreken van de gang naar het lokaal of de woning en de bekendheid van het lokaal of woning in kringen van telers, handelaren en gebruikers van verdovende middelen. Het gaat om een herstelsanctie en is niet bedoeld als straf.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een sluiting van een woning en een lokaal. Hoewel de sluiting van een woning ingrijpender is dan de sluiting van een lokaal is de impact van een plantage in een woning ook groter voor de omgeving dan bij een lokaal. Daarnaast wordt bij aangetroffen harddrugs direct tot sluiting overgegaan. Deze overtredingen zijn dusdanig ernstig dat een directe sluiting gerechtvaardigd is. In het geval van hennepkwekerijen wordt eerst een bestuurlijke waarschuwing gegeven tenzij er sprake is van een ernstig geval.

Inmiddels is de jurisprudentie enkele stappen verder en is er op 17 juli 2019 een uitspraak (ECLI:NL:RVS:2019:2462) gedaan door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Samengevat stelt deze uitspraak het volgende; “Verhuurders dienen het gehuurde niet alleen te bezoeken, maar ook te controleren”.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in deze uitspraak geoordeeld dat eigenaren, om met recht te kunnen stellen dat hen geen verwijt kan worden gemaakt van de aanwezigheid van drugs in het verhuurde pand, niet alleen het verhuurde pand moeten bezoeken, maar ook controles moeten uitvoeren die gericht zijn op het gebruik van het pand.

Het advies vanuit Bewijsrapportage.nl is op basis van de uitspraak van de Raad van State en het gehanteerde Damoclesbeleid; “controleer met regelmaat de onroerende zaken die u in de verhuur heeft!”

Bewijsrapportage.nl adviseert verhuurders om periodiek door de gerechtsdeurwaarders van Kerckhoffs & Lasonder een proces-verbaal van constatering (bewijsrapportage) op te laten maken van het gehuurde. De gerechtsdeurwaarder legt in een proces-verbaal zijn bevindingen op locatie vast. Naast deze feitenvastlegging, dat een bewijs van controle is, gaat er een preventieve werking van uit. De kans op hennepteelt in het gehuurde neemt daarmee substantieel af.